با مراحل مختلف چرخه حسابداری در موسسات خدماتی آشنا شوید

چرخه حسابداری

   در همه موسسات خدماتی لازم است که حسابداران با تهیه تراز آزمایشی از حسابهای کل و معین ، تساوی جمع عملیات بدهکار و بستانکار حسابهای کل و معین ( گردش حسابها ) را با جمع ستونهای بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه مورد آزمایش قرارداده و از صحت ثبت های خود اطمینان حاصل کنند .

جهت ارزیابی عملکرد موسسه در هر دوره مالی و ارائه وضعیت مالی موسسه در پایان دوره ، صورتحساب سود و زیان و گزارش تراز نامه موسسه می بایست تهیه شود . قبل از تهیه گزارشهای فوق ، انجام یک سلسله اقدامات حسابداری ضروری است و پس از تهیه گزارشها نیز جهت بستن دفاتر سال مالی و انتقال اطلاعات مالی موسسه به دوره بعد ، اقدامات دیگری می بایست صورت گیرد .به مجموعه این عملیات ، اصطلاحا تکمیل چرخه حسابداری گفته می شود .

چرخه حسابداری موسسات خدماتی، شامل سه بخش  است که هرکدام در زمانهای مربوط به خود انجام می شود. در ادامه، زمان مربوط به هر بخش، کارهایی که باید انجام شود و اهداف هر مورد را بررسی میکنیم.

 

 بخش اول_ فعالیت هایی که در طول دوره مالی انجام می شود.

در طول دوره مالی، فعالیت ها در شش مرحله انجام می گیرد که به ترتیب عبارتند از:

مرحله ۱_ جمع آوری اطلاعات رویدادهای مالی به هدف استخراج اطلاعات مالی از اسناد و مدارک اولیه مربوط به رویدادها و عملیات مالی  .

مرحله ۲_ تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی با هدف  اندازه گیری آثار مالی هر رویداد بر دارایی ، بدهی و سرمایه و تعیین حساب یا حسابهایی که باید بدهکار و بستانکار شوند .

مرحله ۳_ صدور سند حسابداری برای ثبت آثار مالی رویدادها به ترتیب تاریخ وقوع آنها با بدهکار و بستانکار کردن حسابهای مربوط در سند حسابداری و اخذ مجوزهای لازم جهت ثبت این رویدادها در دفاتر مالی.

مرحله ۴_ ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ اسناد با بدهکار و بستانکار کردن حسابهایی که می بایست به دفتر کل منتقل شوند .

مرحله ۵_ نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل یا به طور دقیقتر  انتقال مبالغ بدهکار و بستانکار شده در دفتر روزنامه به حسابهای مربوط در دفتر کل.

مرحله ۶_ نقل  اقلام از اسناد حسابداری به دفتر معین با به عبارت دیگر انتقال مبالغ بدهکار و بستانکار شده حسابهای معین از اسناد حسابداری به حسابهای مربوط در دفتر معین

 

بخش دوم_ فعالیتهایی که در پایان هر ماه باید انجام شود.

مرحله ۷، مربوط به  پایان هر ماه است که  لازم است حسابدار  تهیه ترازهای آزمایشی دفاتر کل و معین را انجام دهد. هدف از انجام این مرحله آزمون تساوی گردش عملیات و مانده حسابهای کل و معین و همچنین آزمون گردش عملیات حسابها با جمع ستونها ی بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه است.

بخش سوم_فعالیتهایی که در پایان دوره(سال) مالی انجام می شود.

در این بخش چندین مرحله عملیات مهم مالی که منجر به بستن سال مالی می شود انجام می گیرد. به طور اختصار این مراحل عبارتند از:

مرحله ۸ _ تهیه کاربرگ و تعدیل حسابها به منظور ارائه تصویری از سود و زیان و ترازنامه موسسه قبل از تهیه صورتهای مالی

مرحله ۹ _ ثبت تعدیلات و انتقال به حسابها ی کل و معین به هدف اصلاح حسابهای کل و معین

مرحله ۱۰ _ تهیه صورت سود و زیان

مرحله ۱۱ _ بستن حسابهای موقت یا همان بستن حسابهای  سود و زیانی  و تعیین نتیجه نهایی عملیات موسسه

مرحله ۱۲ _ تهیه صورتحساب سرمایه و ترازنامه

مرحله ۱۳ _ تهیه تراز آزمایشی اختتامی

مرحله ۱۴ _ بستن حسابهای دائمی

نرم افزار حسابداری

 

نقش نرم افزار حسابداری در چرخه حسابداری موسسات خدماتی

چنانچه شرکتها و موسسات مجهز به ابزارهای نوین کامپیوتری نباشند انجام ۱۴ مرحله بالا به کندی پیش خواهد رفت. تهیه گزارش های تراز یا صورت های مالی از روی اسناد و مدارک به صورت دستی کاری بسیار زمانبر است و ممکن است خطای انسانی موجب کاهش دقت اطلاعات خروجی شود.

یک نرم افزار حسابداری مناسب، میتواند پس از ثبت اسناد در سیستم توسط کاربر، کلیه مراحل تهیه گزارشها یا صورتهای مالی را به سرعت انجام دهد و سپس در پایان سال با بستن حسابهای موقت و ثبت اسناد اختتامیه و افتتاحیه در زمانی بسیار اندک عملیات پایان دوره را به اتمام برساند.

 

بودجه بندی و ارتباط آن با سیستمهای حسابداری

یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت در عملکرد مالی شرکت ها، بودجه بندی است. شرکت های بازرگانی از بودجه برای برنامه ریزی و کنترل عملکرد خود استفاده می کنند. از طریق بودجه بندی، مدیران میتوانند وجوه کافی برای پرداخت بدهیهای خود نگهداری کنند و یا مقدار مواد خام کافی برای تولید مورد نیاز را برنامه ریزی و در دسترس داشته باشند و در نهایت محصول کافی برای برآورده کردن تقاضای مورد انتظار تولید کنند.

بودجه و حسابداری

اطلاعات حسابداری بیشرین کمک را به فرآیند بودجه بندی می کند. شرکت ها قادرند اطلاعات تاریخی لازم در مورد درآمدها، بهای تمام شده و هزینه ها را از سوابق حسابداری استخراج کنند. این داده ها در فرموله کردن اهداف آتی بودجه ای بسیار مفید خواهند بود. معمولا حسابداران مسئول بیان اهداف بودجه ای مدیر در قالب اعداد و ارقام مالی هستند. حسابداران جهت اجرای این وظیفه خود، برنامه های مدیر را به ارقام مالی تبدیل و در قالب گزارش بودجه به اطلاع کارکنان شرکت می رسانند. تهیه گزارشات بودجه ای به صورت دوره ای مبنایی برای ارزیابی عملکرد و مقایسه نتایج واقعی با اهداف از پیش تعیین شده فراهم می آورد با این وجود مسئولیت تهیه بودجه و اجرای آن در سازمان به عهده مدیریت است.بودجه بندی

چنانچه شرکت ها مجهز به نرم افزارهای پیشرفته حسابداری باشند، مدیران اطلاعات مالی دقیقی را در اختیار خواهند داشت تا بتواند مبنای درستی برای بودجه بندی باشد. نرم افزارهای مالی امکان دسترسی سریع و لحظه ای به اطلاعات سنوات مختلف را فراهم می کند و می تواند به خوبی درآمدها و هزینه ها را به تفکیک مراکز هزینه و واحدهای سازمانی ارائه دهد و عملکرد کلی شرکت را در قالب انواع گزارش های خروجی در کمترین زمان و با دقت بالا فراهم کند.

منافع بودجه بندی

منافع اصلی عبارتند از:

 1. بودجه تمامی سطوح مدیریت را وادار به برنامه ریزی و فرموله کردن اهداف خود به صورت عملی می نماید.
 2. بودجه اهدافی صریح برای ارزیابی عملکرد در هر یک از سطوح مسئولیت فراهم می آورد.
 3. بودجه سیستمی ایجاد می نماید که در آن قبل از وقوع مشکلات بالقوه، هشدار لازم داده شود و بنابراین مدیریت قادر خواهد بود تغییرات لازم را قبل از آنکه فرصت از دست برود ایجاد نماید.
 4. بودجه هماهنگی لازم بین فعالیت های واحد تجاری را تسهیل می کند. این پدیده به واسطه مربوط کردن اهداف هر بخش از واحد تجاری به اهداف کلی شرکت ایجاد می شود. پس شرکت می تواند تولید و فروش را متناسب با فروش مورد انتظار ارتقا دهد.
 5. بودجه آگاهی مدیر نسبت به عملکرد کلی شرکت و نسبت تاثیرپذیری عملیات داخلی از عوامل خارجی همچون شرایط اقتصادی جامعه را افزایش می دهد.
 6. بودجه به پرسنل شرکت انگیزه لازم را جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده میدهد.

به طور کلی باید گفت بودجه، گزارشی رسمی است که نشان دهنده اهداف مدیریت برای یک دوره زمانی مشخص در آینده است و در قالب ارقام مالی بیان می شود. اگر بودجه در سازمانی تهیه شود، به عنوان مبنایی مهم جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این امر به بهبود کارآیی منجر می شود. یکی از ابزارهای لازم برای طراحی بودجه، نرم افزار حسابداری است که اطلاعات شفاف و دقیق مالی شرکت را در اختیار مدیران قرار می دهد.

منبع :اصول حسابداری ۳، دکتر ایرج نوروش – دکتر بیتا مشایخی

 

چگونه نرم افزار حسابداری به می تواند موفقیت کسب و کارتان کمک می‌کند؟

موفقیت کسب و کار

اگر به سمت صرفه جویی پول در کسب و کارتان حرکت می‌کنید، یکی از اولین مواردی که باید در نظر بگیرید این است که چگونه امور را به راحت ترین شکل ممکن اجرا کنید. برای مثال، آیا مناطقی وجود دارد که می‌توان در آنها کاهشی ایجاد کرد؟ اگر چنین است، چگونه می‌توانید از عهده چنین مسائلی برآیید؟

یکی از مواردی که بسیاری از کسب و کارها در نظر می‌گیرند استفاده از نرم افزار حسابداری مناسب کسب و کارهای کوچک است، که می‌تواند به ساده کردن فرآیند حسابداری در درون کسب و کار شما و پیش رفتن کل کار همچون ساعت کمک کند.کار کردن در یک محیط رقابتی کسب و کار کوچک بدان معنی است که زمان بسیار حیاتی بوده و جلوتر بودن از منحنی در دراز مدت مفید خواهد بود.موفقیت کسب و کار

برخی از مزایای بکار گرفتن نرم افزار حسابداری چیست؟

دلایل گسترده‌ای وجود دارد که چرا سرمایه‌گذاری در نرم افزار حسابداری می‌تواند یک حرکت بزرگ برای آینده کسب و کارتان باشد. برای نمونه، کاهش خطای انسانی می‌تواند هزینه آن را توجیه کند. هنگامی که به صورت دستی پیگیر پرونده‌های مالی خود هستید، پتانسیل محاسبه اشتباه بالا است.

مشکل در اینجا است که اغلب این اشتباهات بعد از پیگیری‌های بعدی یافت می‌شوند. وقتی که یک حساب به درستی تراز نمی‌شود یا پیچیدگی‌های دیگری ایجاد می‌شود، که منجر به اتلاف ساعت ها عقب‌گرد برای پیدا کردن خطا است.

اما استفاده کردن از نرم افزارهای حسابداری، سیستم خودکاری را فراهم می‌کند که در آن ارقام وارد شده و محاسبات فورا و به درستی انجام می‌شود. با تکیه بر ریاضیات نرم افزار به جای خطاپذیری افراد، می‌توان به ساده کردن فرایند‌های مالی‌تان بطور کلی کمک کرد، که به شما اجازه می‌دهد سوابق معاملات را به راحتی ایجاد کنید.

افزایش سرعت کارها در دفترتان، کاهش مقدار زمان صرف شده برای پیمایش معکوس و برخورد با خطاها فقط یکی از راه‌هایی است که می‌توانید یک کسب و کار رقابتی‌تر و موفق‌تر در آینده‌ای نزدیک شوید.

علاوه بر افزایش سرعت و دقت کار، وجود نرم افزار حسابداری می تواند به کاهش هزینه ها کمک کند. یکی از اثرات آن، استفاده از نیروی کار کمتر است. نبود یک سیستم مکانیزه ممکن است منجر به استخدام پرسنل بیشتر برای اداره کارها شود. در حالی که یک سیستم حسابداری با تهیه سریع گزارشها و امکان جستجو و پیگیری رویدادهای مالی در کمترین زمان، نیاز به پرسنل اضافی را از بین میبرد. هم چنین وجود گزارشهای دقیق مالی، به خصوص گزارشهای هزینه ها چنانچه به تفکیک مراکز هزینه یا پروزه ها باشد، بینش بسیار خوبی به شما میدهد که بتوتنید برای کاهش هزینه ها تصمیم گیری کنید. با کاهش هزینه ها سودآوری خود را افزایش داده و در رقابت تنگاتنگ کسب و کارهای کوچک قدمی جلوتر خواهید بود.

ترجمه شده از سایت : https://cashmanager.io/

 

۴ مزیت استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد برای کسب و کارها چیست؟

هر کسب و کار در حال رشدی به نرم افزار حقوق و دستمزد قابل اعتماد نیاز دارد. هنگامی که کسب و کارتان شروع به رشد می‌کند، نیاز به استفاده کردن از نرم افزار حقوق و دستمزد را احساس خواهید کرد.هرچه کارکنان بیشتری در شرکت داشته باشید، کاغذ بازی بخش حسابداری بیشتر می‌شود. اتوماسیون وظایف برای حقوق و دستمزد به شما کمک می‌کند اسناد و مدارک مالی را به درستی مرتب کنید.

هنگامی که تعداد کارمندان را افزایش می‌دهید، طبیعی است که آنها را در بخش‌های مختلفی جدا کنید. این کار باعث می‌شود پیاده‌سازی عملیات و مدیریت وظایف مختلف آسان تر شود. به همین دلیل، لازم است نرم افزار حقوق و دستمزد را برای دقت در محاسبات حقوق در نظر بگیرید.

یک سیستم حقوق و دستمزد قابل اعتماد با اجتناب کردن از اشتباهات مالی در مورد پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان، به رشد کسب و کار کمک می کند. این کار نیازمند توجه و مدیریت مناسب است. محاسبات برای پرداخت حقوق کارکنان و تعهدات مالیاتی آسان‌تر می‌شود وقتی یک نرم افزار حقوق و دستمزد مفید در اختیار داشته باشید.

آیا هنوز در این فکر هستید نرم افزار حقوق و دستمزد برای کسب و کارتان ایده‌آل است یا نه؟ برای کمک به تصمیم‌گیری‌تان، در اینجا به برخی از مزایای استفاده از یک سیستم حقوق و دستمزد قابل اعتماد اشاره می کنیم.

مزیت استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد

مزیت استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد

 1. محاسبات آسان

  بهره وری در محاسبه حقوق و دستمزد در هر شرکتی مهم است. این کار نیازمند دقت در پرداخت صحیح مقدار پولی است که کارکنان به دست آورده‌اند. برای جلوگیری از زحمت محاسبه دستی حقوق و دستمزد، می‌توانید از نرم افزار استفاده کنید تا این فرایند خودکار صورت گیرد. این فرایندی بسیار موثر در صرفه جویی وقت و پول است. بخش حسابداری شما می‌تواند گزارش و اسناد و مدارک مالی را به راحتی ایجاد کند.

 2. پیش بینی

  هنگامی که نرم افزار حقوق و دستمزد را در اختیار دارید، به شما اجازه می‌دهد تمامی هزینه های حقوق و دستمزد را فورا ببینید و به آنها نظارت داشته باشید. این کار به شما کمک می‌کند داده های مالی را ترسیم کنید که برای پیش بینی کمک تان می‌کند.

  اگر ایده‌ جدیدی برای کسب و کارتان دارید، تصمیم‌گیری در مورد آن ساده‌تر خواهد شد. زمانی که به استخدام کارکنان جدید برای شرکت نیاز پیدا می‌کنید، می‌توانید در سیستم، تنظیمات را انجام داده و محاسبه حقوق و دستمزد جدید و افزایش یافته را به صورت تستی انجام دهید تا به شما نشان دهد چگونه افزایش دستمزدها روی هزینه هایتان تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب راحت تر می‌توان فهمید تصمیم تان برای کسب و کار خوب بوده است.

 3. مدیریت مالیاتی

  محاسبات برای مالیات ممکن است باعث سردرد شود. با استفاده از یک نرم افزار حقوق و دستمزد، استرس مربوط به تعهدات گزارش مالیات را به حداقل برسانید. دیگر نیازی نیست به انبوهی از ورقه‌های پرداخت نگاه کنید تا سوابق پرداخت‌های مالیاتی را ببینید. از طریق یک نرم افزار حقوق و دستمزد خودکار، تمامی سوابق در کامپیوتر نگهداری می‌شود. جمع‌آوری این داده‌ها و خارج کردن آنها از سیستم بسیار آسان است و سوابق مالیاتی دقیقی را برای‌تان فراهم می‌کند. از خطاهای دستی محاسبه مالیات حقوق با استفاده کردن از یک سیستم حقوق و دستمزد خودکار جلوگیری کنید.

 4. پشتیبانی قابل اعتماد

  به عنوان یک کسب و کار، نگه داشتن مقادیر زیاد داده برای حقوق و دستمزد می‌تواند چالش برانگیز باشد. نمی‌توانید به راحتی انبوهی از داده‌ها را ذخیره و مدیریت کنید. اما هنگامی که از یک نرم افزار حقوق و دستمزد استفاده می‌کنید، ذخیره کردن سوابق در پایگاه داده‌های مختلف بسیار آسان است.با این حال محض احتیاط برای زمانی که کامپیوتر یا سیستم تان دچار مشکل بزرگی شود، هنوز هم باید یک نسخه پشتیبان داشته باشید تا همه سوابق تان را دوباره به دست بیاورید. نرم افزارهای حقوق و دستمزد، امکان تهیه آسان و سریع فایل های پشتیبان از اطلاعات مالی پرسنل را برای شما فراهم می کنند.

 

 

چهار مورد از مزایای نرم افزارهای مالی برای کسب و کار شما چه می تواند باشد؟

هنگامی که کسب و کاری را شروع می‌کنید، فهرست کارها ممکن است به نظر بی پایان برسد. شما نه تنها به ایجاد یک تیم کاری قوی، یافتن یک محل، تولید محصول خود و شروع بازاریابی روی مخاطبان هدف خود نیاز خواهید داشت، بلکه تصمیم گیری های نامشهودی هم دارید که برای سلامت طولانی مدت کسب و کارتان ضروری خواهد بود.
برای مثال، بسیاری از کارآفرینان تازمانی که بعنوان یک حسابدار کسب تجربه نکرده اند کسب و کار خود را شروع نمی‌کنند. باید بدانید، مدیریت پول برای بقای کسب و کارتان بسیار مهم است.
اگر سیستم حسابداری فعلی شما صرفا شامل جعبه‌ای پر از رسید و فاکتور باشد، حرکت به سمت یک ابزار حسابداری مبتنی بر نرم افزار به کسب و کارتان به اشکال ضروری بسیاری کمک خواهد کرد.
مزایای نرم افزارهای مالی

۱. بدانید از لحاظ مالی کجا ایستاده‌اید

مدیریت ضعیف جریان نقدینگی می‌تواند یک کسب و کار را نابود کند و وقتی کسب و کارتان رشد می‌کند نمی‌توانید صرفابه مغزتان برای پیگیری امور مالی تان و داشتن تصویری دقیق از سلامت کسب و کارتان تکیه کنید.
بیشتر گزینه‌های نرم‌افزار حسابداری به راحتی می‌توانند این تصویر را بر اساس داده‌هایی که وارد می‌کنید به شما بدهند، تا بتوانید درک بهتری از پول ورودی در مقابل پولی که بیرون می رود داشته باشید و مهمتر از آن بدانید با چه سرعتی این پول در گردش است.

۲. بحران‌های زمانی کمتر

به عنوان مالک یک کسب و کار کوچک نقش‌های بسیاری به خود می‌گیرید و وقت تان با ارزش است.
نرم افزار حسابداری، به ویژه هنگامی که تحت وب اجرا ‌شود و‌ بتوان بر روی هر دستگاه متصل به اینترنتی به آن دسترسی داشت، به ساده‌سازی وظایف مالی و خودکار کردن فرآیندهای بسیاری کمک می‌کند.
برای مثال، هنگامی که می‌توانید صورت حساب ها را بطور خودکار تولید و ارسال کنید و لازم نیست برای ایجاد هر فاکتور برای مشتری وقت هدر بدهید، می‌توانید به جای آن وقت تان را به کارهای سازنده‌تر و رشد‌گرا مانند بازاریابی یا حفظ کارمند اختصاص بدهید.

۳. دیگر حدس و گمان در بین نیست

لازم نیست یک حسابدار (یا حتی یک کارمند تمام وقت) داشته باشید تا از بسیاری از وظایف اساسی حسابداری در کسب و کارتان مراقبت کنید. با ابزارهای مناسب، مدیریت دفاتر و پر کردن فرم های مالیاتی تان می تواند بسیار ساده‌تر شود.
بسیاری از امکانات موجود در نرم افزار حسابداری در واقع صاحبان کسب و کار را قدم به قدم در این وظایف همراهی می‌کند تا به ساده شدن آنها کمک کند، که می‌تواند به ویژه زمانی که فصل مالیات در پیش است بسیار مفید باشد.

۴. حجم کار به اشتراک گذاشته شده

هنگامی که یک سیستم حسابداری رسمی در محل کار ندارید، محول کردن وظایف مربوط به حسابداری به تیم‌تان می‌تواند بسیار چالش برانگیز شود.
بسته‌های نرم افزار حسابداری اغلب امکان چند کاربری دارند، بنابراین می‌توانید اجازه دهید اعضای دیگر تیم‌ وارد سیستم شده و وظایف حسابداری روزانه را انجام دهند و در نتیجه وقت تان را به جای کار بر روی آن به توسعه کسب و کارتان اختصاص بدهید.

برخورد کردن با کسب و کارتان مثل یک کسب و کار باشد

در حالی که مدیریت کسب و کار روش‌های حسابداری خود را دارد که ممکن است در روز‌های اول کسب و کار‌تان جواب بدهد، در نهایت اگر می‌خواهید کسب و کارتان رشد کند، به استفاده کردن از یک سیستم حسابداری رسمی تر نیاز پیدا می‌کنید.
همین که نیازهای تان را تحلیل کردید و تصمیم گرفتید یک نرم افزار حسابداری به مدیریت کردن امور مالی کسب و کارتان کمک کند، احتمالا تعجب خواهید کرد چطور بدون آن کارها را مدیریت می‌کردید!

 

محاسبه بازخرید مرخصی استفاده نشده در حقوق و دستمزد براساس قانون کار

یکی از محاسباتی که معمولا در پایان سال یا زمان تسویه حساب با پرسنل صورت می گیرد محاسبه بازخرید مرخصی می باشد. ابتدا به توضیح در مورد انواع مرخصی می پردازیم.

مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی در صورت بیماری به کارگر تعلق می گیرد و باید به همراه گواهی پزشک معتمد باشد.

مرخص زایمان

طبق ماده ۷۶ قانون کار : مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است. حتیالامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه میشود.

بازخرید مرخصی

سایر مرخصی ها

در صورت ازدواج، فوت بستگان درجه اول و برخی موارد دیگر نیز در قانون کار مرخصی دیده شده.

مرخصی استحقاقی

مرخصی استحقاقی طبق قانون کار بعنوان حق کارگر در نظر گرفته شده و طبق قانون کار هر کارگر در سال حق استفاده از یک ماه مرخصی را دارد.در ماده ۶۴ و ۶۶ قانون کار به مرخصی استحقاقی اشاره شده که در ادامه آورده شده:

طبق ماده ۶۴ قانون کار : مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

طبق ماده ۶۶ قانون کار : کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

باز خرید مرخصی چیست

در صورتی که کارگر در مهلت مقرر از مرخصی استحقاقی خود استفاده نکند باید معادل ریالی آن محاسبه و پرداخت گردد.

پرداخت معادل ریالی مازاد مرخصی استفاده نشده طی یکسال باز خرید مرخصی می باشد. بطور معمول در ازای هر روز مرخصی یک روز حقوق بعنوان باز خرید مرخصی محاسبه می گردد.

لازم به ذکر است که ۹ روز از مرخصی استفاده نشده در هر سال می تواند بعنوان ذخیره مرخصی به سال بعد منتقل شود.

در صورتی که کارگر کمتر از یک سال کار کرده باشد میزان مرخصی کارگر به میزان مدت زمان کارکرد محاسبه می گردد.

مالیات بازخرید مرخصی

باز خرید مرخصی بعنوان در آمد سالانه کارگر شناخته می شود و باید مبلغ باز خرید مرخصی با در آمد سالانه کارگر جمع شود و مالیات آن پس از کسر معافیت مالیاتی طبق جدول مالیاتی محاسبه و کسر گردد.

محاسبه مانده مرخصی معمولا در نرم افزار های کارت ساعت و یا حضور و غیاب صورت می گیرد و اغلب نرم افزاهای حقوق و دستمزد می توانند محاسبه باز خرید مرخصی را بر اساس پارامتره مانده مرخصی انجام دهند و در تعدیلات مالیاتی نیز جهت محاسبه مالیات حقوق اعمال نمایند.

 

محاسبه عیدی شاغلان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی چگونه محاسبه می شود؟

همه کارگاه های مشمول قانون کار، طبق ماده واحده مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه، مکلفند به نسبت یکسال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پادش پرداخت کنند. برای عیدی حداکثر مبلغ در قانون مشخص شده است، به این ترتیب که مبلغ پرداختی به هر فرد نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر شود.

طبیعی است که حقوق هر فرد برابر با حداقل حقوقی که در قانون مشخص شده است، خواهد بود پس حداقل عیدی و پاداش سالانه نیز نمی تواند از دو برابر حداقل حقوق کمتر باشد.

پارامترهایی که محاسبه عیدی بر مبنای آنها انجام می گیرد، آن دسته از پارامترهای مزد و فوق العاده هاست که مستقیما به علت اشتغال در شغل مورد نظر پرداخت می شود. پس فوق العاده شغل، سختی کار و هر چه به دلیل شغل به شاغل داده می شود از اجزای مزد محسوب می شود و در محاسبه عیدی دخیل است . اما مزایای رفاهی مانند عائله مندی، مسکن، خواروبار و بن شامل این مورد نیستند و در محاسبه عیدی دخالتی نخواهند داشت.

عیدی از مواردی است که بیمه پذیر نیست و معاف ازبیمه است اما مالیات پذیر است و مبلغ مالیات آن محاسبه و کسر می شود.

محاسبه عیدی

آیا شاغلان پاره وقت نیز مشمول دریافت عیدی سالانه خواهند بود؟

طبق قانون، افرادی که به صورت نیمه وقت کار میکنند و ساعات کار آنها کمتر از ساعات قانونی تعیین شده است، هم مشمول عیدی و پاداش سالانه هستند و این مبلغ به نسبت ساعات کار انجام یافت محاسبه و پرداخت می شود.

همچنین در مورد کسانی که ساعتی کار می کنند و حقوق ماهانه آنها متغیر است و مقدار ثابتی ندارد

محاسبه میزان عیدی بر اساس میانگین حقوق سه ماه آخر آنها انجام خواهد شد.

عیدی افرادی که در مرخصی استعلاجی بوده اند یا قطع همکاری داشته اند چگونه است؟

اگر مدت زمان مرخصی استعلاجی به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد در سابقه کار فرد ثبت میشود و مانند روزکاری در محاسبات عیدی منظور میشود.

در مورد افرادی که زودتر از پایان قرارداد بر اثر اخراج یا استعفا یا بازنشستگی و … قطع همکاری داشته اند، عیدی و پاداش سالانه آنها به نسبت مدت زمان کارکردی که طی سال داشته اند محاسبه خواهد شد.

نحوه محاسبه عیدی در نرم افزار حقوق و دستمزد

امروزه بسیاری از شرکتها، برای انجام محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل از نرم افزارهای حقوق و دستمزد استفاده می کنند. مزیت استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد، افزایش سرعت و دقت کار است. به نحوی که در ابتدای کار نحوه محاسبات طبق قانون کار در سیستم تعریف می شود و احکام پرسنلی ثبت و ذخیره می شوند. هر ماه گزارش ساعات کاری از طریق دستگاه های حضور و غیاب به نرم افزار حقوق و دستمزد منتقل و یا به صورت دستی توسط کاربر به سیستم وارد می شود. محاسبات ماهانه و فایل های سازمان های بیمه و مالیات توسط نرم افزار در زمان کوتاهی تهیه می شود. همچنین در عملیات پایان سال مالی محاسبه عیدی کلیه پرسنل بر اساس کارکردشان محاسبه و رقم مالیات آن نیز مشخص می شود.

 

نرم افزار حقوق و دستمزد مناسب برای شرکت من کدام است؟

اگر در انتخاب نرم افزار پرسنلی و حقوق و دستمزدی که کاملا متناسب با نیازتان باشد دچار مشکل شده اید حتما قبل از تصمیم گیری نهایی مطلب زیر را بخوانید.

از کجا بدانم چه نرم افزاری برای محاسبات حقوق و دستمزد من مناسب است؟

پاسخ به این سوال به عوامل مختلفی مرتبط است. ابتدا باید دید در شرکت شما چند نوع استخدام وجود دارد.
اخیرا با یک مجتمع آموزشی جلسه ای برای آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد داشتم. در این مجموعه پرسنل چندین نوع قرارداد مختلف استخدامی داشتند که باعث تفاوت در نحوه محاسبات، انواع پارامترهای حقوق و دستمزد و همین طور نحوه محاسبه بیمه و مالیات حقوق شده بود. به طور مثال گروهی از آموزگاران افراد بازنشسته بودند، گروهی نیمه وقت و گروهی قراردادهای سالانه داشتند.

نرم افزار حقوق و دستمزد مناسب

نرم افزار حقوق و دستمزد مناسب در تعریف پارامتر محدودیتی ندارد

پیشنهاد من برای چنین مجموعه ای، نرم افزاری است که پارامترهای محاسبه حقوق و دستمزد آن، کاملا منعطف باشد و کاربر بتواند هر تعداد پارامتر که لازم است اضافه کند و فرمول محاسباتی آن را پیاده سازی کند. همچنین با توجه به تعداد بالای پرسنل، وجود آیتم حکم گروهی هم از نیازهای این مجموعه است. مسلما تهیه فایلهای مربوط به ادارت بیمه و مالیات نیز از واجبات چنین سیستمی خواهد بود.

تعریف پروژه و پیمان های متعدد در سیستم حقوق و دستمزد

مورد دیگری که در بسیاری از شرکت ها در انتخاب نرم افزار حقوق و دستمزد موثر است، داشتن چندین پروژه مختلف است. بسیار لازم است حسابدار بتواند اطلاعات ریز هزینه های حقوق و دستمزد را به تفکیک هر پروژه نگهداری کند. در چنین مواردی باید نرم افزار قابلیت ایجاد چندین لیست حقوق و بیمه و مالیات را به تفکیک پروژه ها یا مراکز هزینه داشته باشد.

بانک اطلاعاتی نرم افزار حقوق و دستمزد مناسب

مسئله دیگری که هنگام خرید نرم افزار حقوق و دستمزد باید مورد توجه قرار گیرد، نوع بانک اطلاعاتی استفاده شده در نرم افزار است. خیلی مهم است که بانک اطلاعاتی توان نگهداری حجم بالای اطلاعات را بدون محدودیت داشته باشد. همچنین آنقدر قوی باشد که با افزایش میزان اطلاعات کندی در پردازش به وجود نیاید. بانک MSSQL SERVER محصول شرکت مایکروسافت گزینه بسیار مناسبی است. این بانک اطلاعاتی برای کار در شبکه طراحی شده است و اگر قرار است نرم افزار را بیش از یک کاربر همزمان استفاد کند و روی دو یا چند کامپیوتر نصب شود به خوبی مدیریت این پردازشهای همزمان را بر عهده می گیرد.

اگر شرکت شما شعب مختلفی دارد یا پروژه هایی در نقاط مختلف دارید که باید اطلاعات را به سرور مرکزی شما ارسال کنند بهترین راهکار استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزدی است که تحت وب هم بتواند کار کند. به این ترتیب با داشتن ارتباط اینترنتی میتوانید به راحتی از همه شعب یا پروژه های خود اطلاعات را وارد سیستم نمایید.

 

ثبت سند حسابداری اسناد پرداختنی و وصول و ابطال چک در حسابداری (چکهای پرداختنی)

گردش وجوه پرداختی غیرنقد هر شرکت شامل اسناد پرداختنی (اسناد مدت دار)، اسناد پرداخت غیرنقد (اسناد روز) و ابطال پرداخت می‌باشد. این اسناد در سیستم دریافت و پرداخت ثبت می‌شوند و پس از ثبت هر یک قابل انتقال به سیستم حسابداری هستند.

در اینجا می‌خواهیم حسابهای بدهکار و بستانکار هر یک از این گردش‌ها را برای ثبت سند حسابداری مرور کنیم.

ثبت سند اسناد پرداختنی

با پرداخت هر چک (مدت‌دار) یک سند اسناد پرداختنی ثبت می شود که در آن بانک پرداخت کننده و طرف مقابل دریافت‌کننده مشخص می‌شوند که این دریافت‌کننده می تواند اشخاص، کارکنان، تنخواه، بانک و یا صندوق باشد. حال برای ثبت این سند در نرم افزار حسابداری باید سمت بدهکار و بستانکار مشخص شود.

ثبت سند پرداختنی در حسابداری بدین صورت است:

بدهکار    طرف مقابل اگر اشخاص و یا کارکنان باشند به ترتیب در سرفصل بستانکاران تجاری/ غیرتجاری و اگر بانک، صندوق و یا تنخواه باشد در سرفصل دارایی های جاری – موجودی نقد و بانک

بستانکار  اسناد پرداختنی می باشد.

اسناد پرداختنی

ثبت سند پرداخت غیر نقد

سند پرداخت غیرنقد برای اسناد غیرنقد (چک) روز صادر می‌شود. این سند در سیستم دریافت و پرداخت مشابه سند اسناد پرداختنی است که در آن بانک به عنوان پرداخت‌کننده و طرف مقابل به عنوان دریافت‌کننده ثبت می‌شود.

تفاوت ثبت این سند در حسابداری با اسناد پرداختنی در قسمت بستانکار است که در این نوع سند بانک سمت بستانکار قرار می‌گیرد:

بدهکار    طرف مقابل اگر اشخاص و یا کارکنان باشند به ترتیب در سرفصل بستانکاران تجاری/ غیرتجاری و اگر بانک، صندوق و یا تنخواه باشد در سرفصل دارایی های جاری – موجودی نقد و بانک

بستانکار بانک پرداخت کننده در سرفصل دارایی‌های جاری- موجودی نقد و بانک

ثبت سند وصول اسناد پرداختنی

باید توجه داشت که حساب اسناد پرداختنی بعنوان یک حساب واسط می باشد، وظیفه این حساب کنترل حساب چکهای پرداخت شده مدت دار می باشد. اسناد پرداختنی در زمان وصول چک بدهکار می شود و در مقابل حساب بانک پرداخت کننده بستانکار خواهد شد.

ثبت سند ابطال پرداخت

در سند ابطال پرداخت مشخص می‌کنیم که بانک پرداخت‌کننده کدام بانک بوده، طرف مقابل (دریافت کننده) کدام بوده و ابطالی چک در کدام صندوق (صرفا جهت پیگیری لاشه چک) قرار می‌گیرد.

ثبت این سند در حسابداری دقیقا برعکس سند پرداختنی می باشد:

بدهکار    بانک زیر مجموعه اسناد پرداختنی در سرفصل بدهی های جاری

بدهکار    طرف مقابل اگر اشخاص و یا کارکنان باشند به ترتیب در سرفصل بستانکاران تجاری/ غیرتجاری و اگر بانک، صندوق و یا تنخواه باشد در سرفصل دارایی های جاری – موجودی نقد و بانک

 

آشنایی با شش تن از ثروتمندترین حسابداران جهان (حسابداران ثروتمند)

مدیریت پول افراد دیگر به طور طبیعی مزایایی دارد،  مشهودترین این مزایا دانش چگونگی ایجاد یک ثروت شخصی توسط خودتان است. اگر ثروتمند شدن در برنامه کاری شماست، از شش حسابدار ثروتمند و مشهور انتخابی ما، الهام بگیرید.

حسابدار ثروتمند

فیل نایت، یکی از بنیانگذاران نایک. ثروت خالص: ۲۵٫۱ میلیارد دلار

فیل نایت یک حسابدار CPA است، اما احتمالا او را بیشتر به عنوان یکی از بنیانگذاران نایک می شناسید. او پس از فارغ التحصیلی از دانشکده بازرگانی، به ژاپن سفر کرد. در آنجا با رئیس Tiger Onitsuko که یک برند کفش بود و حقوق توزیع ایالات متحده را حفظ می کرد، ملاقات کرد. او در فرصتی، با مدیر اجرایی سابق خود همکاری کرد و تجارتی را به نام نایک در سال ۱۹۶۴، به راه انداخت. شرکت نایک در حال حاضر ارزش عظیم ۸۶٫۲ میلیارد دلار را دارا است.

حسابدار پولدار

کومار مانگالام بیرلا، رئیس گروه ADITYA BIRLA . ثروت خالص: ۸٫۳ میلیارد دلار

کومار مانگالام بیرلا، عضو خانواده برجسته تجارت هند، حسابداری و بازرگانی خوانده بود، اما هیچ چیز نمی توانست او را برای از دست دادن پدرش در سن ۲۸سالگی – و مسئولیت عظیم یکی از بزرگترین گروه های تجاری در هند، آماده کند. اما نگرانی در مورد توانایی بیرلا در ادامه مسیر موفقیت آمیز پدرش، بی اساس بود: او با موفقیت، درآمد را به ۲۰برابر ۲۰سال گذشته رساند یعنی  به بیش از ۴۹ میلیارد دلار.

پولدارترین حسابدار

دنیس کوتس، مدیر Bet365. ثروت خالص: ۲٫۹ میلیارد دلار

بازرگان انگلیسی دنیس کوتز به عنوان یک صندوقدار ساده در شرکت انتشاراتی خانوادگی اش، Provincial Racing شروع به کار کرد. او بعد از دانشگاه به عنوان یک حسابدار، آموزش دیده بود، اما استعداد واقعی خود را زمانی نشان داد که مسئولیت این کسب و کار را برعهده گرفت و سرنوشت خانواده اش را عوض کرد. در سال ۲۰۰۱، شرکت آنلاین شرط بندی کوتس Bet365.com را با وام بانکی، راه انداخت. در حال حاضر این تجارت، یکی از بزرگترین شرکت های شرط بندی آنلاین در جهان است که در بیش از ۲۰۰کشور و به میلیون ها نفر از مشتریان خدمات رسانی می کند. این قماری است که پرداخت را برای دنیس تضمین می کند!

 

آرتور بلنک، از بنیانگذاران Home Depot. ثروت خالص: ۲٫۶ میلیارد دلار

آرتور بلنک در دهه ۱۹۴۰در نیویورک به دنیا آمد، او در رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی تحصیل کرد. سپس به بخش خرده فروشی، روی آورد که در آن، به نایب رئیس امور مالی ترفیع پیدا کرد. وقتی که او و دوستش و مدیر عامل شرکت، برنارد مارکوس در سال ۱۹۷۸از کار اخراج شدند. این دو تصمیم به یکپارچه سازی تخصص شان و راه اندازی یک تجارت گرفتند و آن را Home Depot نامیدند- و نام تجاری Home Depot در حال حاضر ارزش ۱۴۹٫۲ میلیارد دلار دارد.

پل کولسون، رئیس گروه Ardagh. ثروت خالص: ۱٫۵ میلیارد دلار

دوبلین پل کولسون به عنوان یکی از ثروتمندترین افراد در ایرلند شناخته شده است و به نظر می رسد قطعا عنوان خوش شانس ترین ایرلندی معروف نیز به او تعلق دارد. او با شروع  PricewaterhouseCoopers در لندن، شرکت مالی Yeoman را قبل از تغییر جریان به صنعت شیشه در سال ۱۹۹۸ تاسیس کرد. کولسون با راه اندازی شرکت بسته بندی شیشه Ardagh، این شرکت را به سوی موفقیت در سراسر جهان سوق داد. اکنون این شرکت ارزش تقریبی ۳٫۳۴ میلیارد دلار را داراست.

سر برایان سوتر و انا گلوژ، بنیانگذاران گروه Stagecoach. ثروت خالص: ۱٫۴۹ میلیارد دلار

تاجر اسکاتلندی سر برایان سوتر و خواهرش انا گلوژ، بچه های یک راننده اتوبوس بودند، اما می دانستند که حمل و نقل عمومی، مسیر پول آنها را برای تمام طول زندگیشان مشخص می کند. سوتر از دانشگاه با مدرک حسابداری و اقتصاد فارغ التحصیل شد و در سال ۱۹۸۰با خواهر خود تصمیم به تاسیس یک شرکت حمل و نقل بین المللی گروه Stagecoachگرفت. این شرکت از آن زمان با عملیات در بریتانیا، ایالات متحده و کانادا به نام بزرگی در سراسر جهان تبدیل شد. هیچ نشانه ای از رقابت خواهر و برادرانه وجود ندارد!

اگر شما هم می خواهید خلق کسب و کار شخصی خودتان بپردازید حتما مقاله شش راهنمایی برای حسابداران در شروع کسب و کار شخصی را مطالعه کنید.

 

بررسی نشریه ۱۶۶ سازمان حسابرسی یا صورتهای مالی و اثر آن در تعریف کدینگ.

نشریه ۱۶۶ سازمان حسابرسی استانداردی جامع جهت تهیه صورتهای مالی است. این نشریه با فرض اینکه شرکت تولیدى و غیردولتى است و همچنین شرکت سهامی عام است و سهام آن در بورس خرید و فروش می شود بر اساس یک شرکت نمونه تهیه شده.

باید توجه داشت که هدف از تهیه و تولید صورت های مالی افشاى مناسب و کافى اطلاعات تحت شرایط عمومى و کلى است. اگر نگاهی به اظهارنامه مالیاتی داشته باشیم متوجه می شویم که ترازنامه و صورت سود و زیان در ابتدای هر دو گزارش وجود دارد.

در نتیجه ترازنامه و صورت سود و زیان بعنوان اساس افشای اطلاعات مالی می باشد. باید توجه داشت که در زمان تهیه کدینگ رویکردی در نظر گرفته شود که به راحتی و در کمترین زمان این دو گزارش را بتوان تهیه کرد.

بررسی ترازنامه در نشریه سازمان حسابرسی و اظهارنامه مالیاتی

ترازنامه در اظهارنامه مالیاتی

صورتهای مالی

با بررسی هر دو ترازنامه متوجه می شویم در اظهارنامه هم در بخش داراییها و بدهی ها جاری شرکا/سهامداران اضافه شده همانطورکه گفته شد فرض نشریه ۱۶۶ بر این است که صورت مالی برای شرکت سهامی عام تهیه شد و در شرکت سهامی عام جاری شرکا در سرفصل دارایی و بدهی نمی تواند گردش داشته باشد.

البته باید توجه داشت که بهتر است جهت شفافیت مالی از حساب جاری شرکا در سایر انواع شرکتها هم استفاده نشود.

در نشریه ۱۶۶ بخشی بعنوان بدهی غیر جاری مشاهده میشه که در اظهار نامه وجود ندارد و در قسمت بالا در بدهی ها باید درج گردد.

بررسی صورت سود و زیان در اظهارنامه و نشریه ۱۶۶

جدول صورت سود و زیان در هر دو گزارش مشابه می باشد. فقط در اظهارنامه مالیاتی جزئیات هزینه ها نیز باید اعلام شود.

نقش اظهارنامه مالیاتی و نشریه ۱۶۶ سازمان حسابرسی

با توجه به اینکه اظهارنامه مالیاتی و نشریه ۱۶۶ یا صورتهای مالی از نوع گزارش می باشند و مهمترین هدف نرم افزار حسابداری تهیه گزارشات و تحلیل های مالی می باشد، لذا در طراحی کدینگ حسابداری باید به این دو گزارش مهم و پرکاربر توجه داشت و کدینگ حسابداری را به نحوی تهیه و طراحی کرد که براحتی و صرف کمترین زمان بتوان این دو گزارش را استخراج کرد.

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی جزئی از این گزارشات می باشد و صورتهای مالی بدون یادداشتهای توضیحی قابل ارائه و مورد پذیرش نمی باشد.

تحلیل صورتهای مالی

صورتهای مالی جهت آگاهی سهامداران و یا سرمایه گذاران تهیه و تولید می شود و اگر سهامدار شرکتی هستید و یا قصد سرمایه گذاری در بورس یا شرکتی را دارید با بتوانید صورتهای مالی را تحلیل و بررسی نمایید.

بر همین اساس دوره ای بصورت ویدیویی تهیه کردیم که شما می توانید پس از مشاهده آن دید جدید نسبت به تحلیل صورتهای مالی پیدا کنید.

پیشنهاد می کنم حتما در دوره تحلیل صورت های مالی شرکت کنید و در این زمینه به یک متخصص تبدیل شوید.

تجزیه تحلیل نسبتهای مالی

در نگاهی عمیق تر به صورتهای مالی می توان نسبتهای مالی را از این گزارش استخراج کرد. نسبت های مالی وضعیت یک بنگاه اقتصادی را بصورت شفاف بیان می کند و چراغی برای تصمیم گیری و سرمایه گذاری روشن می کند.

برخی از نسبت های مالی عبارتند از :

 • نسبت های نقدینگی
 • نسبت های ساختار سرمایه
 • نسبت های فعالیت
 • نسبت های سود آوری

آگاهی و تحلیل این نسبتها برای سرمایه گذار و سهامداران شرکتها بسیار لازم و ضروری است. دوره آموزش تجزیه و تحلیل مالی در مدرسه حسابداری بامداد بر همین اساس تهیه و تولید شده که هدف آن تکمیل دوره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است.

با توجه به وجود روشهای تجزیه و تحلیل متفاوت که بر اساس صورتهای مالی وجود دارد اهمیت وجود این استاندار را می توان درک کرد. لازم به ذکر است که یکی از شروط حضور شرکتها در بورس تهیه صورتهای مالی و بررسی و تایید صورتهای مالی توسط حسابرس بی طرف می باشد.

 

نحوه ثبت سند حسابداری فروش کالا یا خدمات در سیستمهای جامع مالی و نرم افزار حسابداری

ثبت سند حسابداری فروش از پرکاربردترین اسناد در حسابداری می باشد و در سازمان هایی که محصول یا خدمات ارایه می دهند از این سند استفاده های زیادی می شود. ثبت سند حسابداری فروش یک فرآیند ساده دارد که با هم مرور می کنیم.

البته در بسیاری از سیستمهای جامع مالی، نرم افزار حسابداری بصورت اتوماتیک این سند را تولید می کند.

در روش حسابداری دایمی برای نگهداری لحظه ای مانده انبار یک سند حسابداری برای موجودی کالا ثبت می شود که در اینجا به آن نمی پردازیم.

سند حسابداری فروش

حساب معین مورد نیاز برای سند حسابداری فروش کالا یا خدمات

حساب های معین مورد نیاز برای سند حسابداری فروش بسته به نیاز و تشخیص حسابدار ممکن است متفاوت باشد ولی دارای ساختار کلی زیر است :

حساب هایی که بدهکار می شوند :

حسابهای دریافتنی (بدهکاران تجاری)

برگشت از فروش و تخفیفات

حساب هایی که بستانکار می شوند :

مالیات و عوارض ارزش افزوده

درآمد ها

حسابهای تفصیل مورد نیاز در حسابداری فروش

در سمت بدهکار سند فروش معین حساب های دریافتنی و تفصیل مرتبط با آن می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب شرکت باشد. در سمت بستانکار معین درآمدها می تواند مرتبط با تفصیل کالاها یا گروه کالا یا تامین کننده کالا شود.

در صورتی که از نرم افزار فروش مناسب استفاده می کنید. می توانید از ثبت تفصیل کالا ها در معین درآمدها چشم پوشی کنید. یک نرم افزار فروش خوب گزارشات لازم فروش بر اساس کالاهای مختلف را تهیه می کند.

که بسته به تشخیص حسابدار و مدیر مالی و با در نظر گرفتن گردش مالی شرکت کدینگ حسابداری مناسب برای حساب های بالا تعیین می شود.

به عنوان مثال کدینگ زیر را پیشنهاد می کنیم:

گروه کل حساب کل معین تفصیل
داراییها حساب های دریافتنی حسابهای دریافتنی تجاری اشخاص
درآمدها درآمدهای عملیاتی برگشت از فروش و تخفیفات گروه کالا
درآمدها درآمدهای عملیاتی درآمد از فروش گروه کالا
بدهی ها مالیات های پرداختنی مالیات و عوارض ارزش افزوده

 

مثال : شرکت الف به شرکت ب ۴ محصول هرکدام به مبلغ ۱۰۰۰ ریال فروخته است ثبت سند حسابداری فروش آن به شکل زیر است :

حسابهای دریافتنی تجاری ۴۳۶۰ ریال
درآمد از فروش ۴۰۰۰ریال
مالیات و عوارض ارزش افزوده ۳۶۰ ریال

 

ثبت تخفیف در سند حسابداری فروش

به طور کلی تخفیفات فاکتور فروش باید پیش از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود. و مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت نهایی هر کالا محاسبه می شود.

فرض کنیم در مثال بالا ۱۰۰۰ ریال تخفیف به مشتری داده شده نحوه ثبت سند حسابداری فروش به شکل زیر خواهد بود:

حسابهای دریافتنی تجاری ۳۲۷۰ ریال
برگشت از فروش و تخفیفات ۱۰۰۰ ریال
درآمد از فروش ۴۰۰۰ریال
مالیات و عوارض ارزش افزوده ۲۷۰ ریال

 

نکته: اگر قرار باشد مبلغی به فاکتور اضافه شود مثل هزینه حمل این مبلغ باید پیش از محاسبه ارزش افزوده اضافه شود.

ثبت برگشت از فروش :

هنگامی که مقداری از کالا به دلیل معیوب بودن یا دلایل دیگر برگشت داده می شود ثبت آن دقیقا مانند ثبت تخفیف است و به دلیل یکی بودن ماهیت حساب های برگشت از فروش و تخفیفات معمولا این دو حساب را یکی در نظر می گیرند.

مثال : فرض کنیم در مثال بالا یک کالا از چهار کالای فروخته شده برگشت داده می شود :

برگشت از فروش و تخفیفات ۱۰۰۰ ریال
مالیات و عوارض ارزش افزوده ۹۰ ریال

 

حسابهای دریافتنی تجاری ۱۰۹۰ ریال

 

و هنگامی که کلا فروش لغو می شود. سندی کاملا برعکس سند فروش ثبت می شود (جای بدهکار و بستانکار عوض می شود.)