اسناد پرداختنی

ثبت سند حسابداری اسناد پرداختنی و وصول و ابطال چک در حسابداری (چکهای پرداختنی)

گردش وجوه پرداختي غيرنقد هر شركت شامل اسناد پرداختنی (اسناد مدت دار)، اسناد پرداخت غيرنقد (اسناد روز) و ابطال پرداخت مي‌باشد. اين اسناد در سيستم دریافت و پرداخت ثبت مي‌شوند و پس از ثبت هر يك قابل انتقال به سیستم حسابداری هستند. در اينجا مي‌خ…
دریافت و پرداخت

آنچه در مورد عملیات دریافت و پرداخت یا خزانه داری باید بدانیم

بخشی از دارایی های هر بنگاه اقتصادی موجودی نقد و اسناد دریافتنی آن مجموعه می باشد. با توجه به اینکه هر رویداد مالی باید ثبت در نرم افزار حسابداری ثبت شود. ثبت و کنترل مغایرت گیری اسناد (چک، سفته، برات) و وجوه نقد عملیات دریافت و پرداخت یا خزانه…

عملیات حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت وجوه نقد چگونه است؟

یکی از مهمترین دارایی های هر شرکت وجوه نقد است، به همین دلیل ثبت اسناد مالی مربوط به دریافت و پرداخت وجوه نقد و کنترل های مالی بر آنها دارای اهمیت ویژه ای است. به طوری که می دانید زیر مجموعه حساب وجوه نقد عبارت است از صندوق، تنخواه گردان و…
سیستم دریافت و پرداخت

چرا کسب و کارها نیاز به نرم افزار دریافت و پرداخت دارند؟

اگر بخواهید حساب و کتاب کسب و کارتان را سروسامان بدهید و نظم و کنترل دقیقی بر ثبت رویدادهای مالی و گزارش گیری هایتان برقرار کنید، به احتمال زیاد به سراغ بسته های جامع و یکپارچه مالی می روید. این بسته های نرم افزاری جامع، معمولا از تعدادی ماژول یا نرم …