تحلیل راهکار صنایع

تحلیل راهکار صنایع

یکی از خدمات متمایز بامداد سافت ارائه تحلیل صنعت به کسب و کارهاست. بر اساس این خدمت نرم افزار مورد نیاز پس از تحلیل دقیق صنعت شما بصورت اختصاصی و کاملا مطابق با نیاز شما در سازمان مستقر می شود .

تحلیل صنعت تولید پروفیل و ورق MDF

مسائل موجود

دسته بندی متنوع کالا ها شامل: مواد اولیه ، مواد بسته بندی، قطعات یدکی، محصولات که هر یک از این گروه کالا ها خود دارای زیر گروه های متنوع هستند.

امکان مشخص کردن مواد مصرفی بر اساس انواع محصول

تنوع قیمت در فروش کالا بر اساس نوع مشتری مانند: نماینده فروش، عامل فروش، مصرف کننده و …

محاسبه تخفیفات مختلف برای هر مشتری بر اساس نوع پرداخت گروه مشتری و حجم خرید

محاسبه پورسانت فروشندگان و بازاریاب ها

وجود شیفت های کاری و کارکرد گردشی پرسنل در شیفت کاری

تحلیل صنعت پیمانکار ساختمانی

مسائل موجود

نیاز به تعریف مراکز هزینه متعدد

کنترل حساب پیمانکاران جزء

کنترل انبارها جدا گانه در محل های فیزیکی جداگانه (عموما در محل اجرای هر پروژه یک انبار)

عموما کالا های خریداری شده در پروژه های مختلف مصرف می گردد.

تعداد پرسنل زیاد نحوه پرداخت و قرارداد های متفاوت

حجم زیاد دریافت و پرداخت اسناد

وجود تنخواه گردانهای زیاد

تحلیل راهکار صنایع

یکی از خدمات متمایز بامداد سافت ارائه تحلیل صنعت به کسب و کارهاست. بر اساس این خدمت نرم افزار مورد نیاز پس از تحلیل دقیق صنعت شما بصورت اختصاصی و کاملا مطابق با نیاز شما در سازمان مستقر می شود .

تحلیل صنعت تولید پروفیل و ورق MDF

مسائل موجود

دسته بندی متنوع کالا ها شامل: مواد اولیه ، مواد بسته بندی، قطعات یدکی، محصولات که هر یک از این گروه کالا ها خود دارای زیر گروه های متنوع هستند.

امکان مشخص کردن مواد مصرفی بر اساس انواع محصول

تنوع قیمت در فروش کالا بر اساس نوع مشتری مانند: نماینده فروش، عامل فروش، مصرف کننده و …

محاسبه تخفیفات مختلف برای هر مشتری بر اساس نوع پرداخت گروه مشتری و حجم خرید

محاسبه پورسانت فروشندگان و بازاریاب ها

وجود شیفت های کاری و کارکرد گردشی پرسنل در شیفت کاری

تحلیل صنعت پیمانکار ساختمانی

مسائل موجود

نیاز به تعریف مراکز هزینه متعدد

کنترل حساب پیمانکاران جزء

کنترل انبارها جدا گانه در محل های فیزیکی جداگانه (عموما در محل اجرای هر پروژه یک انبار)

عموما کالا های خریداری شده در پروژه های مختلف مصرف می گردد.

تعداد پرسنل زیاد نحوه پرداخت و قرارداد های متفاوت

حجم زیاد دریافت و پرداخت اسناد

وجود تنخواه گردانهای زیاد