تحلیل راهکار صنایع

یکی از خدمات متمایز بامداد سافت ارائه تحلیل صنعت به کسب و کارهاست. بر اساس این خدمت نرم افزار مورد نیاز پس از تحلیل دقیق صنعت شما بصورت اختصاصی و کاملا مطابق با نیاز شما در سازمان مستقر می شود .