تحلیل راه حل های مالی برای صنعت پیمانکاری

مسائل موجود مالی برای صنعت پیمانکاری

نیاز به تعریف مراکز هزینه متعدد

کنترل حساب پیمانکاران جزء

کنترل انبارها جدا گانه در محل های فیزیکی جداگانه (عموما در محل اجرای هر پروژه یک انبار)

عموما کالا های خریداری شده در پروژه های مختلف مصرف می گردد.

تعداد پرسنل زیاد نحوه پرداخت و قرارداد های متفاوت

حجم زیاد دریافت و پرداخت اسناد

وجود تنخواه گردانهای زیاد

راهکارهای مالی برای صنعت پیمانکاری

نرم افزار حسابدارینیاز به سیستمی که توانایی پشتیبانی از تفضیلی شناور را دارا باشد و بتواند این قابلیت را در بیش از یک سطح پشتیبانی نماید.

این امکان در کنترل گردش مراکز هزینه و پروژه ها همچنین کنترل حساب پیمانکاران جزء ضروری به نظر می رسد.

جهت فعال سازی و استفاده بهینه از سیستم مالی باز نگری بر روی کدینگ حسابداری ضروری به نظر میرسد.

نیاز به یک نرم افزار که امکان تعریف انبار های متعدد را دارا باشد.

در صورت نیاز بتواند بر روی بیش از یک کامپیوتر نصب گردد و امکان انتقال اطلاعات به مرکز موجود باشد.

در صورت موجود بودن زیرساخت اگر سیستمها بتوانند از طریق اینترنت به یک نرم افزار مرکزی متصل شوند و مستقیما اسناد را ثبت نمایند بهتر است.

با توجه به مصرف کالا در پروژه ها، فرم خروجی مصرف در انبار باید موجود باشد.

امکان گزارش گیری بر اساس مصرف هر پروژه بطور جداگانه و امکان ارسال به سیستم مالی به تفکیک هر پروژه موجود باشد.

با توجه به عدم فروش کالا ها در این شرکتها نیازی به سیستم فروش نمی باشد.

سیستم حقوق و دستمزد باید توانایی تعریف انواع استخدام با فرمولهای محاسباتی متفاوت را داشته باشد.

با توجه به تعداد زیاد کارکنان و کارگران در این صنعت نیاز به سیستم کنترل ورود و خروج میباشد.

در صورتی که از سیستمهای کنترل ورود خروج متفاوت در هر پروژه استفاده می شود سیستم حقوق و دستمز باید توانایی ارتباط بر قرار کردن با تمام سیستمهای ورود و خروج را دارا باشد

با توجه به حجم زیاد دریافت و پرداخت و وجود تنخواه گردانهای زیاد در این صنعت بنظر می رسد نرم افزار دریافت وپرداخت می تواند در تسهیل این روند یاری رسان باشد.