نسخه جدید حسابداری بامداد در شهریور ماه ارائه شد.

حسابداری بامداد

در شهریور ماه، امکان جدیدی به نرم افزار حسابداری بامداد اضافه کردیم.

ویژگی نسخه جدید حسابداری بامداد

در نسخه جدید حسابداری بامداد، امکان تهیه گزارشهای سنواتی برای کاربران فراهم شد.

از این پس کاربر محدودیتی در بازه زمانی گزارشگیری ندارد و میتواند تاریخ مربوط به سالهای قبل را نیز به عنوان بازه گزارشگیری وارد کند.

خبر تولید نسخه جدید ازطریق پیامک و فکس به مشتریان بامداد اعلام و طبق برنامه زمانبندی سیستم مشتریان بروز شد.