نوشته‌ها

فرار مالیاتی

چرا مهارت تهیه اظهارنامه مالیاتی مهم و سازنده است؟

به عنوان یک حسابدار، باید به خوبی بدانید که یک شرکت موظف است هر سال گزارش مالی کامل خود را به اداره دارایی ارائه کند و بر همین اساس مالیات خود را بپردازد. یکی از روش های محاسبه مالیات روش خوداظهاری است. در این روش یک شرکت کارنامه مالی خود را در ق…