نوشته‌ها

کدینگ حسابداری

تعریف حساب معین در حسابداری دستی و نرم افزار حسابداری

میدانیم معادله اساسی حسابداری عبارت است از: دارایی= بدهی + سرمایه دارایی خود به سه گروه تقسیم می شود: دارایی جاری دارایی ثابت دارایی نامشهود حساب معین دارایی جاری دارایی جاری یا وجه نقد است یا قابلیت نقدشوندگی طی یک سال مالی را دار…