نوشته‌ها

چرا به اصلاح حسابها در حسابداری نیاز داریم؟

حسابداران به خوبی می دانند که هدف از تهیه اطلاعات مالی کمک به استفاده کنندگان مختلف برای تصمیم گیری مالی است. این هدف زمانی تحقق مي یابد که اطلاعات مالی تهیه شده اطلاعاتی واقعی و درست باشد. پس ضروری است که تمامی درآمدها و هزینه های یک دوره مالی …