نوشته‌ها

انواع سیستم های حسابداری بهای تمام شده کدام است؟

حسابداری بهای تمام شده به فرآیند اندازه گیری، ثبت و گزارشگیری بهای تمام شده محصول اطلاق می شود. در این سیستم داده های بهای تمام شده تجمیع شده، کل بهای تمام شده و سپس بهای تمام شده هر واحد محصول، محاسبه می شود. صحت اطلاعات تولید شده سیستمهای حسابدا…